Libro Schul­star­tak­ti­on

Die Libro Schulstart-Aktion: Hilfe für armuts­be­trof­fe­ne Kinder beim Start ins neue Schuljahr

 

Schul­ta­sche, Farb­kas­ten, Stifte, Blöcke, Sport­be­klei­dung – Die Liste an Dingen, die zum Schul­start gebraucht werden, ist nicht enden wollend: Eltern stehen besonders zu Schul­be­ginn unter großem finan­zi­el­len Druck. Die Volks­hil­fe Wien will Familien mit schul­pflich­ti­gen Kindern, die unter oder an der Armuts­gren­ze leben, den Start in ein neues – oder aller­ers­tes — Schuljahr erleich­tern und vergibt deshalb auch heuer wieder mit LIBRO mehr als 55.000 Euro in Form von LIBRO Gut­schei­nen an Familien mit schul­pflich­ti­gen Kindern, deren Einkommen unter der Armuts­ge­fähr­dungs­schwel­le liegt.

Wer ist bezugsberechtigt? 

Familien mit schulpflichtigen/schulbesuchenden Kindern, deren Haus­halts­ein­kom­men unter der Armuts­gren­ze liegt (sieh EU-SILC-Zahlen für das Jahr 2020). Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, werden pro schulpflichtigem/schulbesuchendem Kind Gut­schei­ne in Höhe von € 40,- aus­ge­ge­ben. Pro Familie werden dabei bis zu drei schulpflichtige/schulbesuchende Kinder berück­sich­tigt (max. € 120).

Familien mit schul­pflich­ti­gen Kindern, die der Ansicht sind, dass sie den Bezugs­kri­te­ri­en ent­spre­chen, können ab sofort per Mail einen formlosen Antrag stellen, um einen Termin zuge­wie­sen zu bekommen und über alle weiteren Schritte infor­miert zu werden:

schulstart@volkshilfe-wien.at

Helfen macht stark <3

 


 

Arabisch

الحقائب المدرسية، الاقلام، الدفاتير: هذه اشياء يحتاجها اغلبية الطلاب في بداية العام الدراسى. الاباء

يتعرضون لضغوط مالية. Volks­hil­fe Wien تريد  العائلات التى لديها اطفال في سن الدراسة ويعيشون تحت خط الفقر دعمهم خلال العام الدراسي الجديد وبالتالى فهى تمنح بالتعاون مع Libro
اكثر من ٥٥٠٠٠ يورو  من خلال كوبونات للعائلات الذين دخلهم تحت خط الفقر.

 

من هو المؤهل’

العائلات الذين لديهم اطفال في سن الدراسه  ويذهبون  الى المدرسه ويعانون من دخل تحت حدود خط الفقر،

كل طفل سيحصل علي قيمه كوبون ٤٠ يورو،  مسموح لكل عائله فقط ثلاثة كوبونات ان كان لديها ثلاث اطفال
.لكل طفل  سيحصل علي  قيمهكوبون ٤٠ يورو، ان كان لديك اكثر من ثلاث اطفال سوف تحصل بالرغم من ذلك فقط علي ثلاث كوبونات بقيمه ١٢٠  يورو.

 

يمكن الان للعائلات التى لديها اطفال في سن المدرسة
والذين يرون انهم يستوفون المعايير المرجعيه تقديم طلب غير رسمى عن طريق البريدالالكتروني من اجل تحديد موعدوابلاغهم بجميع الخطوات الاضافيه:

Schulstart@volkshilfe-wien.at

 


 

Bosnisch/Serbisch/Kroatisch

LIBRO akcija povodom početka školske godine: Pomoć deci pogođenoj siro­mašt­vom na početku školske godine:

Školske torbe, bojice, olovke, blokovi, sportska odeća — lista stvari koje su potrebne prilikom polaska u školu je bes­ko­nač­na: Roditelji su izloženi velikom fin­an­s­ijs­kom pritisku, posebno na početku školske godine. Volks­hil­fe Wien želi da olakša poro­di­ca­ma sa decom školskog uzrasta koji žive ispod ili na granici siro­mašt­va da započnu novu ili prvu školsku godinu i zato i ove godine poklanja više od 55.000 evra u vidu LIBRO poklon-vaučera poro­di­ca­ma sa decom školskog uzrasta čiji su prihodi ispod praga ugrožen­os­ti od siromaštva.

Ko ispunjava uslove?

Porodice sa decom školskog uzrasta / decom koja pohađaju školu, a čiji se prihodi nalaze ispod granice siro­mašt­va (videti EU-SILC listu za 2020. godinu). Poro­di­ca­ma koje ispun­ja­va­ju ovaj kri­teri­jum biće izdati poklon-vaučeri u vrednosti od 40 € za svako dete školskog uzrasta / dete koje pohađa školu. U obzir se uzima najviše troje dece školskog uzrasta / dece koja pohađaju porodicu (mak­si­mal­no 120 €).

Porodice sa decom školskog uzrasta koje smatraju da ispun­ja­va­ju ove kri­teri­ju­me mogu odmah da podnesu nefor­mal­nu molbu putem e‑maila kako bi im se odredio termin i kako bi bili infor­mi­sa­ni o svim daljim koracima:

schulstart@volkshilfe-wien.at.

 

Pomoć nas čini jakim ♥️


 

Englisch

Schoolbag, ink fountain, pens, pads, sports­we­ar — The list of things needed to start school is not going to end: Parents are under great financial pressure, espe­cial­ly at the beginning of school. Volks­hil­fe Wien wants to make it easier for families with school-aged children who live below or at the poverty line to start a new — or very first — school year. Therefore, we are making available LIBRO gift vouchers to the value of more than € 55,000 for families with school aged children whose incomes are at or below the poverty threshold

Who is entitled to subscribe?

Families with school-aged / school-attending children whose household income is below the poverty line (see EU-SILC figures for 2020). If this criterion is met, vouchers amounting to € 40 will be issued per school-attending child. “Up to three school-age / school-attending children are taken into account per family (max. € 120).”

Families with school-aged children who believe that they meet the eli­gi­bi­li­ty criteria can now send an informal app­li­ca­ti­on by email to get an appoint­ment and to be informed about all further steps:

schulstart@volkshilfe-wien.at

Helping makes you strong ♥️

 


 

Farsi

کمپین  اغا ز مدرسه ی لیبرو  —  کمک به کودکان مبتلا به فقر در آغاز سال تحصیلی جدید

کیف مدرسه ، جعبه رنگ ، خودکار ، لباس ورزشی — لیستی از مواردی که برای شروع مدرسه لازم است ,

بخصوص در هنگامی  شروع مدارس والدین تحت فشار مالی زیادی قرار دارند.
کمک های مردمی شهر وین خواهان کمک
به خانواده های اند که کودکان شان  در سنین  مدرسه قرار دارند  و دچار  فقر مالی هستند  . برای تسهیل شروع یک سال تحصیلی جدید دفتر کمک های مردمی شهر وین خواهان کمک  بیش از 55،000 یورو در قالب کوپن  به خانواده های که دارای فرزندان  در سن مدرسه دارند را همکاری نمایند. که درامد انها در آستانه فقر قرار دارند .

چه کسانی واجد شرایط است ?

آمار اتحادیه اروپا در مورد درآمد و شرایط زندگی در سال 2020 . نشان دهنده ی این است که بیشتر خانواده هایی که کودکان شان در سنین مدرسه قرار دارند در سایه  خط فقر زنده گی میکنند .

.

در صورت برآورده شدن این معیار ، کوپن های
40 یورویی برای هر کودک در سنمدرسه وتحصیل کننده صادر می شود. برای هر خانواده حداکثر که دارای سه کودک در سنین مدرسه دارند حضور یافته و این سیتم برای انها  نظر گرفته می شود (حداکثر 120 یورو).

خانواده هایی با بچه های در سنین مدرسه
، که فکر می کنند معیارهای این برنامه  را دارند ، اکنون می توانند با یک برنامه غیررسمی از طریق ایمیل ارسال کنید تا یک قرار ملاقات برای شما تعیین شود و از همه مراحل بعدی مطلع شوید .

schulstart@volkshilfe-wien.at

♥️ کمک کردن به شما قدرت می دهد


 

Polnisch

Kampania inau­gu­ra­cy­j­na szkoły Libro:
Pomoc dzieciom dot­knię­tym ubóstwem na początku nowego roku szkolnego

Tornister, kałamarz, długopisy, och­ra­niac­ze, odzież sportowa – lista rzeczy do rozpo­c­zęcia nauki na tym się nie kończy: rodzice są pod dużą presją finansową, zwłaszcza gdy zaczynają szkołę.  Volks­hil­fe Wien chce ułatwić rodzinom z dziećmi w wieku szkolnym, które żyją poniżej lub poniżej granicy ubóstwa, rozpo­c­zęcie nowego lub pierws­ze­go roku szkolnego, dlatego ponownie prze­ka­zu­je firmie LIBRO ponad 55 000 euro w formie bonów LIBRO na rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.  których dochód jest poniżej progu zagroże­nia ubóstwem.

W związku z koroną akcja startowa LIBRO odbędzie się w tym roku w zupełnie innej formie.

Kto jest upra­w­nio­ny do subskrypcji?

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym / w szkole, których dochód gos­po­darst­wa domowego jest poniżej granicy ubóstwa (zob. dane EU-SILC za 2020 r.).  Jeśli to kryterium zostanie spełnione, na każde dziecko uczęszc­za­jące do szkoły zostaną wydane bony o wartości 40 EUR.  Uwz­ględ­nia się nie więcej niż troje dzieci w wieku szkolnym / uczęszc­za­ją­cych do szkoły (mak­sy­m­al­nie 120 euro).

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które uważają, że spełniają kryteria kwa­li­fi­ka­cy­j­ne, mogą teraz wysłać nie­for­mal­ny wniosek e‑mailowy, aby umówić się na spotkanie i otrzymać infor­mac­je o wszyst­kich dalszych krokach:

schulstart@volkshilfe-wien.at

Pomoc czyni cię sil­nie­js­zym ♥️

 


 

Russisch

Кампания начала школы Libro:
помощь детям, затронутым бедностью, в начале нового учебного года

Школьный портфель, чернильный фонтан, ручки, прокладки, спортивная одежда — список вещей, необходимых для начала школы, не заканчивается: родители находятся под большим финансовым давлением, особенно в начале школы.  Volks­hil­fe Wien хочет, чтобы семьям с детьми школьного возраста, которые живут за чертой бедности или находились за чертой бедности, было легче начать новый — или самый первый — учебный год, и поэтому вновь дает LIBRO более 55 000 евро в виде ваучеров LIBRO семьям с детьми школьного возраста.  чей доход ниже порога риска бедности.

В связи с короной, стартовая кампания LIBRO будет проходить в совершенно другой форме в этом году.

Кто имеет право подписаться?

Семьи с детьми школьного возраста / посещающими школу, чьи доходы домашних хозяйств ниже черты бедности (см. Данные EU-SILC за 2020 год).  Если этот критерий будет соблюден, на каждого ребенка, посещающего школу, будут выданы ваучеры на сумму 40 евро.  Учитывается не более трех детей школьного возраста / посещающих школу (максимум 120 евро).
Семьи с детьми школьного возраста, которые считают, что они удовлетворяют критериям приемлемости, теперь могут отправить неформальное заявление по электронной почте, чтобы назначить встречу и получить информацию обо всех дальнейших действиях:

schulstart@volkshilfe-wien.at.

Помощь делает тебя сильнее ♥️

 


 

Tsche­tsche­nisch

Libro Дешаран Шо долоран акци: къелла хьакхаеллачу берашна керлачу дешаран шарахь ишколе даха г1о дар

Ишколе кхоьхьу т1оьрмиг, къоламаш, басарш, тетрадаш, спортехь лелон духар – дешаран шо долалуш оьшуш йолчу х1уманийн мог1а кхачаъ ца луш беха хуьлу. Дай-наной къаьстина дешаран шо долалуш финансийн хьолаца холчохь хуьлу.  Volks­hil­fe Wien цхьанакхетараллин 1алашо ю, ишколе даха декхарийлахь бераш долчу, къеллин дозанал лахахь бехачу доьзалшна бераш дешаран шарна кечдеш г1одан. Цундела оха кху шарахь юхаъ LIBRO туьканца цхьаьна 50.000 сов еврона гутшайнаш йоькъур ю.

Мила ву гутшайнаш къача бакъо йолуш?

Ишколе даха декхарийлахь/я ишколе оьхуш бераш долу доьзалш, нагахь санна цу доьзална т1едог1у ахча къеллин дозанел лахара делахь (Евробертан 2020-чу шаренна SILC ц1е йолчу терахьашкахь билгалдаьккхина ма-хиллара). Нагахь санна и критери кхочуш хиллехь, х1ора а ишколе даха декхарийлахь/ишколе оьхуш долчу берана 40 еврона гутшайн лур ю. Цхьана доьзална максимум кхо гутшайн лур (мел дукхаъ, 120 евро механа)

Шайна и гутшайнаш йог1уш ю аьлла хеташ болчу, ишколехь бераш долчу доьзалша х1инца дуьйна имайлехула шайн дешнашца яздина кехат тасса деза тхоьга, шайна и гутшайнаш оьшу, шайна термин йиллахьара алий. Т1аккха оха шуьга кхин д1айолчу г1улчех лаьцна хаам бийр бу имайлехула.: schulstart@volkshilfe-wien.at

 

 


 

Türkisch

Yeni Okul yilinda Libro kampanyası:

Yeni öğretim yılının başlan­gıcın­da yok­s­ul­lukt­an etkilenen çocuklara yardım.

Okul çantası, boya kutusu, kalem, ped, spor giyim — okula başlarken ihtiyaç duyulan şeylerin listesi bitmez: Ebe­veyn­ler özellikle okullar başlarken büyük bir maddi baskı altınd­a­dır. Volks­hil­fe Wien, yoksulluk sınırında olan veya yoksulluk sinirinin altında yaşayan okul çağındaki çocukları olan ailelere, bu yil yine LIBRO fir­ma­si­y­la birlikte 55.000 Euro´dan fazla LIBRO Gutschein-Kupon verecek.

Kimler başvuru hakkina sahip?

Hane geliri yoksulluk sınırının altında olan, zorunlu okul çağında ve okula devam eden çocukları olan aileler, Avrupa birligi yoksulluk kriter cizel­ge­si­ne uygunluk arzett­iginde (bkz. 2020 için EU-SILC rakamları), zorunlu okul çağında ve okula devam eden her çocuk için 40 € değerinde Gutschein verile­cek­tir. Aile başına en fazla üç çocuk (120 €)icin Gutschein-Kupon veriliyor.

Kri­ter­ler­i­nin uygun oldugunu düşünen okul çağında çocuğu olan aileler, randevu almak ve diğer tüm adım­lar­dan haberdar olmak için schulstart@volkshilfe-wien.at  adresi üzerinde başvuruda bulunabilirler.


 

Urdu

LIBRO School shuru moham: ghurbat se mutasir bacho ki amdaad school­start ke liye

School­bas­ta, paintbaks, pencil, blocks, Sport ke kapray,.. — school shuru honay par school ki cheezay hatam honay ka naam nahi leti, Waldayen ko kam amdan ki pareshani hoti hai, isliye LIBRO is Saal bhi 55.000€ un khandano ko Voucher ki form me de ga jin ke bachay school me Parh rahay hai/ ya taleem lazmi hai or unki ghar ki amdan kam ho (ghurbat ki Limit se neeche ho). Corona ki wajah se is saal Darkhast dene ka tareeka alag ho ga.

Haqdar kon hai?

Khandan jin ke bachay school me Parh rahay hai/ ya taleem lazmi hai or unki ghar ki amdan kam ho (ghurbat ki Limit se neeche ho) (EU-SILC Number 2020 dekhe). Agar ye Zaro­o­ri­yat puri ho to apke har parne walay bachay ko 40€ ka Voucher milay ga. Fi khandan me sirf 3 bacho Par ghor kiya jaye ga (maximum 120€).

Khandan taleem lazmi bacho k sath, jinko lagta hai ke wo ye zaro­o­ri­yat puri kar rahay hai, to wo Isi waqt email sath darkhast de sakte hai, tareekh, jagah or agay har Infor­ma­ti­on Milne ke liye:

schulstart@volkshilfe-wien.at

Madat takat deti hai ♥️